مقایسه وضعیت انرژی در سالهای قبل
درصورتيکه آمار تجمعی مورد نظر باشد گزينه مقابل را علامت بزنيد.
سال دوره نواحی